Mandlování - žehlení

19.11.2008
Mandlování - žehlení

Důležité bezpečnostní pokyny


Žehlicí stroj smí být používán pouze na části oděvu ve shodě se správným používáním.


Neinstalujte mandl v prostorech vystavených mrazu a nikdy jej nezapínejte, pokud teplota v prostoru, kde je žehlící stroj umístěn, klesne pod bod mrazu.


Opravovat mandly smí pouze kvalifikovaní pracovníci. Nesprávně provedené opravy mohou být příčinou závažného ohrožení uživatele. Dříve než mandl otevřete, vždy jej odpojte z elektrické zásuvky,. Nikdy jej neodpojujte mokrýma rukama nebo vytrhnutím kabelu a ujistěte se, že se kabel nedotýká horkých částí žehlicího stroje.


Mandl je vhodný k provozu v suchých místnostech. Mandly smějí být připojeny k elektrické síti, jakmile dosáhly teploty místnosti a když došlo k vysušení veškeré sražené vlhkosti. Mandl zapínejte jen tehdy, pokud je otevřený.


Mandl připojujte pouze k elektrické síti, která má hodnotu napětí uvedenou na identifikačním štítku. Všechna zařízení, která jsou nositelem elektrické energie (zásuvka, vypínače, prodlužovací kabely, domovní pojistky atd.) musí být navržena pro jmenovitý výkon ekvivalentní požadavkům na příkon žehlicího stroje, které jsou uvedeny na identifikačním štítku, a musí zaručovat vhodnou ochranu uzemněním. Nezapojujte do tohoto okruhu žádný další elektrický spotřebič, abyste se vyvarovali přetížení okruhu.


Mandl, který je zapnutý, musí být neustále pod dohledem.

Vytáhněte síťovou zástručku:

- před naplňováním nebo vylováním nádržky na vodu

- před opouštěním místnosti (a to dokonce i řped krátkým opouštěním místnosti)

- před čištěním a údržbou žehlicího stroje

- po jeho použití

Udržujte žehlicí stroj mimo dosah dětí!


Mandl je navržen k provozu s vodou z vodovodu ve spojení s granulátem odstraňujícím vodní kámen.


Pozor! Existuje zde nebezpečí popálení při dotyku horkých částí žehlicího stroje.


Do otvorů žehlicího stroje, které musí být volné nedávejte žádné předměty.


Mandly nepoužívejte:

- v případě, že je sí´tový kabel nebo jiná elektrická součástp oškozena

- pokud existují pochybnosti, které e týkají bezpečnosti nebo nebezpečí v důsledku neviditelného poškození, například poté, co došlo k převrhnutí nebo pádu žehlicího stroje

- jestliže došlo k viditelnému poškození v případě nesprávné funkce

- je-li sběrný stůl mokrý, například v důsledku přeplnění nádržky na vodu.


Vypínejte napájení žehlicího stroje pouze v případě, že je žehlicí válec zcela zdvižen. Poté odpojte žehlicí stroj z elektrické zásuvky.


Nesahejte mezi ohřívací patku a žehlicí válec. Existuje zde nebezpečí popálení nebo zachycení!
Pro zdvižení válce zcela stiskněte páku manuálního uvolnění. Uvolňovací páku zatlačte zcela dozadu jen v případě výpadku elektrického proudu.


Po zapnutí napájení žehlicího stroje dochází k jeho automatickému zahřívání na nastavenou teplotu. V případě, že se použije tlačítko Continuous Steam (Nepřetržitá pára), objeví se pára ža poté, co bude dosaženo fáze III nastavení žehlicí teploty. Uvědomte prosím o této skutečnosti ostatní uživatele tohoto žehlicího stroje.Všeobecné pokyny k žehlení


Oděv položte zapínáním vzhůru (zdrhovadla, knoflíky, háčky, apod.) směrem k válci - tímto způsobem nedojde k poškození ani zapínání ani ohřívací patky 2. Pokud takové umístění není možné, podlože oděv kusem látky. Podložením kusem látky také můžete chránit potisk na oděvu.


Žehlit lze bez napařování, s ručním napařováním, nebo se stálým napařováním.


U některých materiálů, např. angorské vlny nebo materiálů z řezaného vlasu, se nedoporučuje žehlení ani mandlování s použitím žehlicího válce. U takových materiálů je vhodnější vyhlazení posuvem přes napařovací štěrbinu při stálém napařování.


Velká žehlicí plocha umožňuje snadné žehlení povlečení i ubrusů a díky dostatečnému odkládacímu stolu se oděvy po vyhlazení ukládají bez pomačkání.


Vyžehlené oděvy uložte společně a nechejte je vychladnout.