Záruční podmínky Lucznik

24.04.2017
Záruční podmínky pro šicí stroje, overlocky a coverlocky značky Lucznik.

Jste majitelem nebo se hodláte stát majitelem stroje značky Lucznik, určitě Vás budou zajímat záruční podmínky. Tyto stroje mají standardní záruku 24 měsíců.

V záruční lhůtě je nezbytné se obrátit na svého dodavatele, tj. na nás nebo autorizovaný servis uvedený v návodu šicího stroje nebo v záručním listě nebo na níže uvedené kontakty. Ověřte si nejprve, zda jste opravdu stroj zakoupili u společnosti OK business, s.r.o.
Zavolejte nejprve na telefon 725 505 344 a informujte se na záruční podmínky podle značky stroje a Vašeho bydliště!

POKUD SI NECHÁ ZÁKAZNÍK OPRAVIT STROJ V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ V JINÉM SERVISE NEŽ ZÁRUČNÍM, PAK NEMÁ NÁROK NA ÚHRADU NÁKLADŮ OPRAVY A PŘICHÁZÍ O ZÁRUKU - přečtěte si podmínky v záručním listě!Záruční podmínky:
- na výrobek je záruční doba 24 měsíců v případě, že kupujícím je občas - nepodnikatel, tj. spotřebitel. Pokud je však kupujícím podnikatel, poskytuje mu prodávající záruku v délce 12 měsíců. Podnikatelem je osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem nebo uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, jak je blíže upraveno ustanoveními § 420 až § 422 občanského zákoníku.

- záruční doba začíná běžet od převzetí stroje zákazníkem

- nároky z vadného plnění (dle reklamačního řádu) lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby u prodejce - v prodejně, kde byl stroj zakoupen.

- během záruční doby budou bezplatně odstraněny prokázané vady výrobku, které existovaly v době převzetí věci, které se projevily při normálním používání stroje, při dodržování pokynů pro obsluhu a údržbu, a to opravou nebo výměnou

- jiné nároky na záruku a náhradu jsou vyloučeny, pokud zákon nestanoví jinak

- záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě

- jestliže jsou záruční práce prováděny výjimečně u oprávněného majitele, cestovní výlohy pro personál servisní organizace jdou k tíži majitele stroje

- náklady spojené s vysláním personálu k opravě v případě, že nebude zjištěna žádná závada, na níž se vztahuje bezplatná záruční oprava, nese osoba, která nárok osobně nebo písemně uplatňovala

- tento záruční list platí pouze s platným dokladem o zaplacení (pokladní doklad pečlivě uschovejte!)

- neúplný nebo neoprávněně změněný záruční list pozbývá platnosti

- majitel stroje nesmí zasahovat do mechanismu stroje v době záruky, tuto činnost mohou provádět pouze autorizované servisní firmy


Záruka se nevztahuje:

- na vady způsobené nesprávnou obsluhou, nedodržením pokynů obsaženým v návodu k používání, nevhodným uskladněním stroje

- na zničení jakožto následku jakéhokoliv nesprávného použití výrobku (nešetrným zacházením, přetěžováním, používáním jiného než doporučeného spotřebního materiálu apod.). Používání výrobku musí vždy odpovádat postupům uvedeným v návodu k obsluze

- na případy zásahu do mechanismu stroje majitelem stroje nebo neoprávněnou osobou, resp. servisem, který není prodejcem autorizován

- dále se záruka nevztahuje na spotřební díly a dle § 2167 písm. b) Občanského zákoníku, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (mj. jehly, žárovky, řemeny, pružiny, cávky, kličkaře/smyčkovače/chapače, stehové desky, cívková pouzdra, atd.)

- u věci prodáváné za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

- na zničení nebo poškození výrobku při přepravě v neadekvátním a nesprávném balení výrobku