Záruční podmínky Juki

24.04.2017
V případě, že jste majitelem nebo se chystáte stát se majitelem šicího stroje, overlocku nebo coverlocku Juki, určitě Vás budou zajímat záruční podmínky této značky.

Značka Juki vyrábí kvalitní šicí stroje, overlocky a coverlocky. Nicméně i u těchto strojů může dojít k poruše a poté Vás určitě můžou zajímat záruční podmínky, které pro tuto značku platí. Značky Juki má záruční lhůtu standardních 24 měsíců.


Záruční podmínky Juki:
1. Záruční podmínky se týkají výlučně smluvních vztahů, kdy kupujícím je spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. Tato záruka se nevztahuje na případ, kdy stranou kupující je podnikatel.

2. Záruka je poskytována jako dobrovolná záruka v souladu s ustanovením § 2113 Občanského zákoníku a záruční doba činí na výrobek 24 měsíců, ale za podmínky, že bude výrobek používán pouze k domácímu použití. Záruka počíná běžet ode dne, kd y kupující převezme výrobek. Kupující obdrží k zakoupenému výrobku záruční list a doklad o zakoupení výrobku, na němž prodávající uvede, vedle ceny zboží dále datum prodeje a výrobní číslo výrobku. Kupující je povinen záruční list a doklad o zakoupení výrobku uschovat; prodávající nenese odpovědnost za ztrátu záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku a v případě ztráty není povinen vyhotovit náhradní doklad.

3. Záruka se vztahuje na to, že zboží bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová své vlastnosti. Vyskytne-li se závada v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu výrobku v případě, že jde prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku a současně jsou kupujícím splněny ostatní podmínky, stanovené tímto záručním listem.

Prodávající neuzná práva ze záruky zejména v případech kdy:
- kupující při reklamaci nepředložil záruční list a doklad o zakoupení výrobku
- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze nebo k jinému účelu, než k jakému byl vyroben
- k závadě nebo poruše výrobku došlo vlivem nesprávné manipulace, neodborným zásahem do výrobku (opravy nebo změny na výrobku provedené neautorizovaným servisem) nebo jiným poškozením způsobeným kupujícím nebo uživatelem
- vady nebo škody byly způsobené použitím jiných než originálních součástí, příslušenství nebo náhradních dílů značky zakoupeného výrobku
- poškození byo způsobeno v důsledku chybného elektrického zapojení a nenormálních podmínek v elektrické síti (např. v důsledku bouřky) nebo vyšší mocí
- byly pozměněny údaje v dokladu o koupi nebo v záručním listu, případně bylo změněno nebo cizím zásahem se stalo nečitelné výrobní číslo výrobku

4. Za záruční závadu se nepovažuje běžné opotřebení výrobku a opotřebitelných součástí jako jsou např.: jehly, žárovky, řemeny pohonu a overlockové nože, mechanické poškození smyčkovačů, navlékač do jehel, cívkové pouzdro/chapač (v případě, že se jedná o mechanické poškození ohnutou jehlou či špatnou obsluhou zákazníka), nutnost čištění/mazání stroje.

5. Výrobek je určen pouze pro domácí využití.

6. Kupující odpovídá za užívání výrobku v souladu s návodem k obsluze, který při zakoupení výrobku spolu s ním převzal. V případě poruchy výrobku uplatní kupující práva ze záruky u prodávajícícho bez zbytečného odkladu. Kupující se zavazuje výrobek, na kterém se vyskytla závada nebo porucha, dále neužívat, v opačném případě nebudou práva ze záruky uznána. Záruka poskytovaná prodávajícím zaníká v případě, že se kupující pokusí sám, nebo prostřednictvím třetích osob opravovat výrobek, nebo výrobek svěřit k opravě do servsu, který nemá speciální servisní autorizaci výrobce nebo prodávajícího.

Při uplatnění záruky je kupující povinen předložit prodávajícímu výrobek pokud možno v původním obalu a předložit doklad o zakoupení výrobku a záruční list. V případě, že kupující odešle výrobek k uplatnění záruky prostřednictvím držitele poštovní lcence, nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou na výrobku v průběhu přepravy, kupující odpovídá za výrobek až do okamžiku skutečného převzetí ze strany prodávajícího. Kupující je v případě předání výrobku držiteli poštovní licence povinen výrobek pečlivě a co nejvhodněji zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození; zásilku je povinen kupující označit symbolem přepravovaného křehkého zboží. Prodávající je povinen při přijetí zásilky s výrobkem zkontrolovat neporučenost obalu, jakož i celistvost obsahu zásilky. V případě, že je obal porušen, nebo je důvodná obava, že obsah zásilky je porušen, je prodávající oprávněn přijetí zásilky odmítnout.

7. Při zjištění, že se na uvedenou vadu vztahuje záruka za jakost zboží, bude vada výrobku odstraněna bezplatně a ve lhůtě, kterou určí prodávající podle závažnosti závady nebo poruchy obvykle ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění záruky a předání zboží prodávajícímu.

8. Práva z odpovědnosti za jakost zboží při převzetí dle § 2161 se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku zejména § 2161 a násl.

9. Kupující se zavazuje s obsahem tohoto záručního listu seznámit a dodržovat povinnosti spojené s užíváním výrobku, v opačném případě není prodávající povinen záruční odpovědnost uznat.